Trang chủ WordPressWoocommerce Điều chỉnh lại Trang thanh toán trong WooComerce

Điều chỉnh lại Trang thanh toán trong WooComerce

bởi Thắng ơi!
1,1K lượt xem

Thêm đoạn code sau vào trong function.php của themes đang dùng.

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields',array($this, 'change_fields') );
function change_fields($fields){
	//remove fields
		unset($fields['billing']['billing_first_name']);
		unset($fields['shipping']['shipping_first_name']);
		unset($fields['billing']['billing_address_2']);
		unset($fields['shipping']['shipping_address_2']);
		unset($fields['billing']['billing_city']);
		unset($fields['shipping']['shipping_city']);
		unset($fields['billing']['billing_country']);
		unset($fields['shipping']['shipping_country']);
		unset($fields['billing']['billing_state']);
		unset($fields['shipping']['shipping_state']);
		unset($fields['billing']['billing_postcode']);
		unset($fields['shipping']['shipping_postcode']);
		unset($fields['billing']['billing_company']);
		unset($fields['shipping']['shipping_company']);
		//rename label
		$fields['billing']['billing_last_name'] = array(
			'label'    => __('Họ & Tên ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['billing']['billing_email'] = array(
			'label'    => __('Địa chỉ email ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['billing']['billing_phone'] = array(
			'label'    => __('Số điện thoại ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['billing']['billing_address_1'] = array(
			'label'    => __('Địa chỉ ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['shipping']['shipping_last_name'] = array(
			'label'    => __('Họ & Tên ', 'woocommerce'),
			'required'=>false
		);
		$fields['shipping']['shipping_address_1'] = array(
			'label'    => __('Địa chỉ ', 'woocommerce'),
			'required'=>false
		);
	
		return $fields;
}

Bài viết liên quan

Bình luận