Trang chủ WordPressWoocommerce Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce

Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce

bởi Thắng ơi!
2,3K lượt xem

Hiện nay, bán hàng online đang là xu thế tất yếu của toàn cầu, đặc biệt là năm 2020 – năm đại dịch Covid-19, năm mọi người phải ở nhà, phải cách ly. Để xây dựng một trang web bán hàng chỉ cần sử dụng mã nguồn WordPress và plugin Woocommmerce. Do đó, bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm dữ liệu cho Woocommerce để có thể tự tùy biến riêng.

Hiển thị tiêu đề sản phẩm

<?php the_title() ;?>

Hiển thị Link sản phẩm

<?php the_permalink() ;?>

Hiển thị hình ảnh sản phẩm

<?php the_post_thumbnail("thumbnail",array( "title" => get_the_title(),"alt" => get_the_title() ));?>

Trong đó thumbnail chính là kích thước của ảnh, bạn có thể thay bằng mediumlargefull

Hiển thị mô tả sản phẩm

<?php the_excerpt() ;?>

Hiển thị nội dung sản phẩm

<?php the_content() ;?>

Hiển thị Danh sách hình ảnh sản phẩm

<?php
global $product;
$attachment_ids = $product->get_gallery_attachment_ids();
foreach( $attachment_ids as $attachment_id ) { ?>
<?php echo wp_get_attachment_image($attachment_id, 'thumbnail'); ?>
<?php } ?>

Hiển thị nút mua hàng

<?php echo apply_filters( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link',
sprintf( '<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" data-product_sku="%s" class="add-cart button %s product_type_%s buynow">Mua hàng</a>',
esc_url( $product->add_to_cart_url() ),
esc_attr( $product->id ),
esc_attr( $product->get_sku() ),
$product->is_purchasable() ? 'add_to_cart_button' : '',
esc_attr( $product->product_type ),
esc_html( $product->add_to_cart_text() )
),
$product ); ?>

Hiển thị Giá của Sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_regular_price', true ); ?>

Hiển thị Giá khuyến mại của Sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true ); ?>

Hiển thị Mã Sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sku', true ); ?>

Hiển thị Tình trạng sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_stock_status', true ); ?>

Hiển thị Hình thức giao hàng

<?php echo $product->get_shipping_class(); ?>

Hiển thị khối lượng sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_weight', true ); ?>

Hiển thị số lượng(chỉ áp dụng với trang chi tiết sản phẩm)

<form enctype="multipart/form-data" method="post" class="cart">
    <div class="quantity"><label>Số lượng: </label><input type="number" size="4" class="input-text qty text" title="SL" value="1" name="quantity" min="1" step="1"></div>
    <input type="hidden" value="<?php echo $vnid = the_ID(); ?>" name="add-to-cart">
    <button class="add-cart single_add_to_cart_button alt buynow" type="submit">Đặt mua</button>
</form>

Hiển thị Rating sản phẩm

<?php echo $product->get_rating_html(); ?>

Hiển thị Từ khóa sản phẩm

<?php global $post, $product; $tag_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_tag' ) ); echo $product->get_tags( ', ', '<span class="tagged_as">' . _n( 'Tag:', 'Tags:', $tag_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hiển thị Danh mục của sản phẩm

<?php global $post, $product; $cat_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' ) ); echo $product->get_categories( ', ', '<span class="posted_in">' . _n( 'Category:', 'Categories:', $cat_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hiển thị Comment sản phẩm(áp dụng cho trang chi tiết sản phẩm)

<?php
if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
    comments_template();
endif;
?>

Hiển thị Tiêu Đề Danh mục sản phẩm

<?php echo get_cat_name(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

Hiển thị Link của Danh mục sản phẩm

<?php echo get_term_link(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

Hiển thị Mô tả của Danh mục sản phẩm

<?php echo category_description(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

Bài viết liên quan

Bình luận